cùng nhau cầu nguyện vol 2.0

CD Cùng Nhau C?u Nguy?n, Volumn 2, Front case

Biên t?p: Kh?ng V?nh Thành & Ph?m Xuân Thu

Hòa Âm & Ph?i Khí: Ns. Vincente Lê, Ns. L??ng Thanh Bình, Ns. Th? Thông

Thu Âm: Th? Thông Studio.

Phát hành: Mùa l? T? ?n n?m 2010.

(Xin liên l?c Info@cungnhaucaunguyen.com ?? bi?t thêm chi ti?t. Xin cám ?n.)

B?m vô nút play bên d??i ?? nghe ?o?n nh?c m?u:

Comments are closed.